بی خبری کامل از وضعيت و شرايط 5 زندانی سياسی در بند 209
roshangari
30-Aug-2011

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" از وضعيت و شرايط 5 زندانی سياسی که در سلولها انفرادی بند 209 زندان اوين، شکنجه گاه وزارت اطلاعات بسر می برند هيچ اطلاعی در دست نيست.
زندانی سياسی ارژنگ داودی 12 مرداد ماه بدون هيچ دليلی از بند 4 زندان گوهردشت فراخوانده شد و از آنجا به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوين شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل گرديد.او در 2 روز اول انتقالش به سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشيانه بازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفت که منجر به خونريزی گوش وی گرديد.
زندانی سياسی ارژنگ داودی از زمان انتقال به سلولهای انفرادی بند 209 تا به حال از داشتن ملاقات و يا تماسی تلفنی با خانواده اش محروم بوده و از وضعيت وشرايط او هيچ اطلاعی در دست نيست.
خانواده زندانی سياسی ارژنگ داودی از زمان انتقال عزيزشان به سلولهای انفرادی تا به حال بارها به دادستانی و زندان اوين مراجعه کرده اند تا از وضعيت و... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark