اينجا ايران است؛ اين عکس ها را فقط همينجا ببينيد + عکس
roshangari
30-Aug-2011

به گزارش آخرين نيوز، يک سری از اتفاقات، توسط برخی ها در ايران خلق می شود که بی گمان در هيچ جای ديگر اين کره خاکی نمی توانيد نظيرشان را پيدا کنيد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark