بحران دارو در ايران شدت مي‌گيرد:کمبود،بازارسياه، مواداوليه هندی و داروی بی کيفيت چينی.
roshangari
30-Aug-2011 (one comment)

کارشناسان بهداشت و درمان، پيش‌از اين بارها هشدار داده‌اند که کيفيت نامناسب داروهائی که در اختيار بيماران قرار داده مي‌شود، سلامتی آن‌ها را تهديد مي‌کند. اکنون، کمبود نقدينگی سبب شده است که صنايع داروسازی ايرن با بحرانی بزرگ‌تر روبرو شود. انوشيروان محسنی بندپی عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامي، در يادداشتی برای روزنامه روزگار نوشته است:«داروخانه‌های ما در حال حاضر جزو طلبکاران بيمه‌ هستند و سازمان‌های بيمه‌گر به آن‌ها بدهکارند. همين موضوع کمبود نقدينگی اين بخش را شدت بخشيده است.»

مواد اوليه هندی و داروی بی کيفيت چينی

به‌گزارش رسانه‌های داخلي، تحريم‌های بين‌المللی سبب شده است که توليد‌کنندگان اروپائی از فروش مواد اوليه داروهای مورد نياز ايران خودداری کنند. در نتيجه کارخانه‌های داروسازی داخل کشور، برای تامين مواد اوليه به هند و ونزوئلا روی آورده‌اند و مواد اوليه‌ای که از اين کشورها وارد مي... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

 tabrik Reform

by vildemose on

 tabrik

Reform requires the consent of the corrupt