تصاوير ويلايی کم نظير که در ايران ساخته شده است
Roshangari
30-Aug-2011

اين ويلای زيبا كه در عكس مشاهده می كنيد در رشت ساخته شده است و متعلق به يكی از پولدارهائی است كه در تهران زندگی ميكند. لازم به ذكر است كه سرو صدای اين ويلا در محافل خبری خارجی هم از جمله VOA News و BBC News شنيده شده و تمامی عكسهای اين ويلا را با ذكر جزئيات كامل و متراژ پوشش كامل خبری دادند و حتی آنرا با كاخ سفيد مقايسه كردند

عکس ها را اينجا ببنيد

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark