ضرب و جرح وحشيانۀ زندانيان سياسی بيمار در زندان گوهردشت کرج
roshangari
28-Aug-2011

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" مورد ضرب وشتم قرار دادن دو زندانی سياسی که يکی از آنها از بيماری حاد جسمی مدتها است رنج می برد.
روز جمعه 4 شهريور ماه زندانی سياسی جعفر اقدامی که مدتها است از بيماری حاد جسمی رنج می برد روز گذشته وضعيت جسمی اش به حدی وخيم گرديد که او را به بهداری زندان منتقل کردند. او به دليل وضعيت حاد جسمی اش قادر به راه رفتن نبود و به اين دليل فعال دانشجويی علی اعجمی برای گرفتن زير بغلش وی را همراهی می کرد.
هنگام ورود به بهداری زندان از معاينه و درمان زندانی سياسی جعفر اقدامی تحت عنوان اينکه روز جمعه است و کسی در بهداری نيست خوداری کردند زندانی سياسی جعفر اقدامی با شرايط حاد جسمی به سالن ايزوله شده در حال بازگشت بودند.در اين هنگام افسر نگهبان پاسدار که به او شيخ می گويند بدون هيچ دليل شروع به توهين کردن و هل دادن دانشجوی زندانی علی اعجمی نمود که بايد سريعتر به بند بازگ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark