زندگی زن بیخانمان در تهران به روایت تصویر
fararu
26-Aug-2011 (one comment)

زن بی سرپرست و کم درآمدی که به خاطر عدم توان پرداخت اجاره خانه خود توسط صاحبخانه از منزل بیرون شده بود یکماه است در خیابان های شهر زندگی می کند.

این زن تنها وسایل و اسبابش را در کنار خیابان خاقانی تهران پهن کرد و پس از چندی آن را به خیابان ری منتقل کرد و تا امروز روزگار خود را در کنار خیابان می گذراند.

عکس های خبرگزاری فارس از زندگی محقر این زن، خود گویا است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

Dont miss the comments. They're the best part!

by Roozbeh_Gilani on

ول کنید این حرفا رو داغ غزه ما را کشت...بی خیال ایرانی ها...سومالی رو بچسب..