انتظار10هزار کپرنشين محروم در جنوب کرمان عليرغم6 سال پرداخت اقساط
Roshangari
21-Aug-2011

مهمترين پرچم محروميت در جنوب کرمان کپرنشينی بود که در اين راستا طرح کپر زدايی آغاز شد و دهها هزار خانه در مناطق مختلف جنوب کرمان ساخته شد اما با وجود اينکه شش سال از آغار اين طرح می گذرد و ساخت و سازها در بخش کپر زدايی در اين مناطق از تب و تاب قبلی خود افتاده است اما همچنان در برخی مناطق کپرنشينی در جنوب کرمان همچنان وجود دارد و مردم در اوج محروميت درحال گذران زندگی هستند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark