حاکم خوشحال و مردم برهنه
Roshangari
21-Aug-2011

بيش از يک قرن از حفاری چاه شماره يک نفت در مسجد سليمان ميگذرد و بيش از سی سال از انقلاب بهمن. علی خامنه ای در يک سخنرانی خطاب به دانشجويان طرفدار خود گفت:انقلاب ايران «در طول چند صد سال اخير»يک «استثناء است» که توانسته «بدون انحراف» و «با قدرت و انسجام و با نشاط روز افزون، اهداف و اصول اوليه خود را پيگيری کند.»

نتيجه اين است: ايجاد يک حکومت فرعونی با قدرت مطلقه و همراه با آن در اختيار گرفتن درآمد نفت
حال و روز مردم مسجد سليمان که در عکس های زير بازتاب داده شده، حاصل چنين حکومتی برای اکثريت مردم کشور را به نمايش ميگذارد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark