آقای احمدی‌نژاد! تشكر می‌كنیم اما شفافیت بیشترلطفا!
Ayandeh
20-Aug-2011

اگر ایشان این اندازه تمایل به شفاف سازی دارند، چرا رسیدگی به پرونده مالی بعضی نزدیكان خود را در خط قرمز قرار داده اند، مساله تنها فهرست اموال نیست بلكه پولهایی است كه در این دوره بدست آمده ومصرف شده اند بخش قابل توجهی از پرونده بیمه ایران به همین موضوع بازمی گردد،شنیده هایی درباره فعالیت اقتصادی برخی نزدیكان احمدی نژاد كه نسبت نزدیكتری با مشایی نیز دارند، سفرهای مكرر آنها به لندن وشراكت در فعالیتهای اقتصادی با فردی به نام تقی- ه ...

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark