تهران، بدون شرح
Ayandeh News
20-Aug-2011 (one comment)

.«اينجا تهران است»، پايتخت کشوری که به لحاظ ذخايرنفتی مقام دوم را در جهان دارد و خود دولت ايران ميگويد هنوز دومين توليد کننده و عرضه کننده نفت اوپک است. عکس در ميدان تجريش برداشته شده، در «شمال شهر»،

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Simorgh5555

Roozbeh

by Simorgh5555 on

How dare you show these pictures? These are fake pictures concotted by Zionists. Infact, Iran is so rich and prosperous that we are selling bagful of money and aid to Somalia at the moment. Ahmadinejad also promised unemployment will be reduced to zero.