وضعيت حاد جسمی زندانی سياسی جعفر اقدامی و ممانعت از درمان وی توسط بازجويان وزارت اطلاعات
Roshangari
19-Aug-2011

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" وضعيت حاد جسمی زندانی سياسی جعفر اقدامی وممانعت از درمان وی توسط بازجويان وزارت اطلاعات.
زندانی سياسی جعفر اقدامی که از 3 ماه پيش دچار بيماری حاد جسمی از ناحيۀ ستون فقرات شده است ،ناراحتی او به حدی شدت يافته است که تنها با کمک عصا قادر به راه رفتن می باشد.او بطور شبانه روزی از درد شديد از ناحيۀ پشت و پاها رنج می برد بخصوص در حالت درازکش در شب شدت درد به قدری زياد است که قادر به خوابيدن و نشستن بر روی زمين نيست.
از طرفی ديگر بيماری حاد و دردهای شديد تا حد زيادی بر روی ميل غذايی وی اثر منفی گذاشته است و اين مسئله باعث کاهش زياد وزن وی تا حدود 8 کيلوگرم شده است.بازجويان وزارت اطلاعات از زمان مبتلا شدن او به اين بيماری تا به حال مانع درمان وی شده اند.زندانی سياسی جعفر اقدامی می بايست در بيمارستانی در خارج از زندان مورد معاينه و درمان قرار گيرد

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark