تمام دردهای اسماعیل
BBC
19-Aug-2011

اسماعیل خویی کتفش شکسته، پایش شکسته و چند جایش کبود شده. او در بیمارستانی در شهری کوچک در اطراف لندن بستری است، اما این همه دردهای شاعر نیست.

هفتاد و سه ساله است، اما خودش می گوید هفتصد و سی سال عمر کرده و دردهایش بیش از آن است که تاب دستورات پرستاران را بیاورد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark