اعتراف به استفاده ازخانواده های تحت پوشش کميته امداد درسرکوب اعتراضات
Roshangari
14-Aug-2011

جرس: دو سال پس از سرکوب اعتراضات مردمي، يک مسئول کميته امداد به نقش افراد تحت پوشش اين کميته برای سرکوب مردم اعتراف کرد.

به گزارش ايسنا، سرپرست کميته امداد امام خمينی به بصيرت خانواده های تحت پوشش کميته امداد در فتنه 88 اشاره و تاکيد کرد: در اين فتنه عظيم جوانان و خانواده های تحت پوشش جانفشانی های زيادی انجام دادند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark