کيهان: «بی بی سی فارسی» ندا را کشت
roshangari
14-Aug-2011

جمهوری اسلامی هم در بين همه نظام‌ها يک استثناست. پليس ضدشورش اين نظام الهي، يک ملت عاشورايی است که وقتی بسيج مي‌شود، از حادثه آشوب، حماسه عاشورا مي‌سازد: يوم الله 23 تير و يوم الله 9دی. جمهوری اسلامی با مردمش بر دهان اغتشاش مي‌زند. اينجا که لندن نيست؛ مردم دوست دارند نظام‌شان را. انگليس «WEDNESDAY» دارد، اما اين قدرت را ندارد که از چهارشنبه‌هايش «9دی » بسازد. «9دی» دليل استثنای جمهوری اسلامی از هر نظامی در هر گوشه جهان است. جمهوری اسلامی ملت دارد، ولی انگليس ملت ندارد. در جنگ سانديس و انگليس، باز هم بی بی سی باخت. «بی بی سی فارسی» ندا را کشت و «بی بی سی انگليسی» اطلاع‌رسانی آزاد را، اما دنيا ديد که دست ديويد کامرون آلوده شد به خون جوانان انگليسی. ديويد کامرونوويچ! قصاب بالکن سلطنتی! جنايتکار شهر جنگ زده لندن. شهر شيشه‌‌های شکسته. شهر غارت. شهر دست‌برد به سوپر‌مارکت‌ها.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark