«برادران» لندنی بسيجی ها
Roshangari
12-Aug-2011

در شورش های اخير در انگلستان، برخی رويدادها به شدت دلخرش و ضدانسانی بود. ويديوی زير يکی از اين رويدادها را به نمايش می گذارد. جوان زخمی که در ويديو ديده ميشود «اشرف حاذق» نام دارد و فکش شکسته و خون از صورتش جاری است. جوانانی او را از زمين بلند ميکنند. نخست به نظر ميرسد ميخواهند به او کمک کنند، اما اندکی بعد معلوم ميشود از جنس بسيجی ها و لباس شخصی های خودمان هستند و به راحتی ميتوانند به استخدام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آيند. ناانسان همه جا هست، هم در لندن هم در ايران

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark