من اروپا هم رفته​ام. ولی به خدا اين جور که برخی از دخترهای ما در خيابان راه مي​روند، آنجا نديدم!
Roshangari
09-Aug-2011

زورکی بايد گذاشت. دختری که با لباس خواب! در خيابان آمده، دارد جامعه ما را آتش مي​زند. او جوان​های عذب ما را آتش مي​زند و تحريک مي​کنند. جوان هم که نمي​توانند ارضا شود ديوانه مي​شود و يک کارد برمي​دارند! صفحات حوادث روزنامه​ها را شما انگار نمي​خوانيد؟! برخی از فيلم​های محرمانه را به من، آقای مهدوی کنی و امام کاشانی دادند که شما ببينيد خوابتان نمي​برد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark