نامه شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران به مبارزان خيابان های سوريه
Roshangari
08-Aug-2011

خلق قهرمان سوريه !!
تصاوير مقاومت قهرمانانه و مبارزه بی امان شما عليه رژيم فاشيستی خاندان اسد و مزدوران خائن و هم پيمانان دژخيم شان اينک سراسر جهان را درنورديده است و کمتر آزادی خواهی است که با ديدن شجاعت و استقامت خلق سوريه و در رأس آن جوانان اش از جای برنخاسته و اميد به انقلاب و رهايی در او زنده نشده باشد. اينک تاريخ خون بار رهايی بشريّت همانا به سرخی خون جان باخته گان و شهيدان انتفاضه 2011 سوريه رنگين تر و پر بارتر شده است و بدانيد که قلب جميع مبارزان راه رهايی اينک با نبض پايداری شما در خيابان های سرخ فام و تفديده سراسر سوريه می تپد. اينک اين صدای رزم و پايداری شما است که همگام با يک خاورميانه نوين، يک خاورميانه به پا خاسته صلای آزادی و مبارزه برای يک دنيای عاری از ستم و بهره کشی را به گوش جهان می رساند. خوب می دانيم که زخم های نشسته بر تن و گلوله های نشسته بر جان شما فقط از سلاح سگان شکاری رژيم بشّار اسد ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark