بازار گرم افترا عليه مصدق و بختيار
Roshangari
06-Aug-2011

چه کسانی
از نام مصدق و بختيار
می ترسند
و چرا ؟
بخش اول
" راه توده " و بنی صدر، يا
ادامه ی همگاميِ همدستان قديم

چندى پيش انقلاب اسلامى ابوالحسن بنی صدر به استناد اسنادی که جوان گمنامی به نام مجيد تفرشی منتشر کرده بود، همراه با تفسيرهای غيرعلمی و مغرضانه ی شخص بی مقدارِ خود، دومقاله ی بهتان آميز عليه شاپور بختيار متنشرساخت. تفسيرهای نشريه ی بنی صدر نيز از اين جهت بود که چون گُنگی و پوکيِ "اسناد" اتهامات مورد علاقه ی بنی صدرعليه دکتر بختيار را ثابت نمی کرد آنها را محتاج تعبير وتفسيری می ساخت، که در مورد بنی صدر همواره به هذيان از هر چيز ديگر شبيه تر است.
تحقيق ما درباره ی ناشر اين اسناد نشان داد که او يک کارگزار جمهوری اسلامی است و اين نتيحه مورد تاًييد يک مورخ مبرز در تاريخ معاصر ايران که ساليان دراز در اسناد آزاد شده ی دولت های بزرگ، از جمله انگلستان کار کرده است و با سابقه ی اين "تا... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark