مخالفت شوراى عالى انقلاب‌ فرهنگى با استفاده زنان از دوچرخه در شهر
Roshangari
06-Aug-2011

كبرى خزعلى رئيس شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان در‌خصوص اينكه آيا موضوع استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر به منظور بررسى در دستور كار شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان قرار دارد يا خير، اظهار داشت: استفاده يا عدم استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر جزء شرح وظايف ما نيست بلكه بايد تقاضاى اين موضوع از سوى سازمان پيشنهاد دهنده، به شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان برسد تا پس از بررسى نظرات اعضا را دريافت كنيم و در اين رابطه اعلام نظر كنيم.

وى افزود: شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان طبق سياست‌هاى مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى حركت مي‌كند و در مصوبات شوراى عالى به موضوع دوچرخه سورارى زنان در سطح شهر تأكيد نشده و اتفاقأ بر خلاف اين موضوع يعنى عدم استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر تأكيد شده است.

خزعلى با بيان اينكه تا زمانى كه موضوع دوچرخه سوارى زنان در سطح شهر در جلسات شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان مطرح نشود نمي‌توانم در زمينه آن نظرى بدهم... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark