يک زندانی سياسی بر اثر شکنجه های بازجويان وزارت اطلاعات در آستانۀ کور شدن قرار دارد
roshangari
03-Aug-2011

بنابه گزارشات رسيده به"فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" چشم زندانی سياسی افشين بايمانی بر اثر شکنجۀ جسمی توسط بازجويان وزارت اطلاعات در معرض خطر جدی کور شدن قرار دارد.
زندانی سياسی افشين بايمانی که محکوم به حبس ابد می باشد.بدليل نگارش نامه به گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به سلولهای انفرادی منتقل و پس از مدتی او را به سلولهای انفرادی بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت کرج انتقال دادند. او توسط 4 تن از بازجويان وزارت اطلاعات در حالی که چشم بند ،دست بند و پابند به وی زده بودند مورد شکنجه های وحشيانه قرار گرفت. بازجويان وزارت اطلاعات ابتدا او را احاطه کرده و با مشت و لگد به جان وی افتادند. ضربات لگد بيشتر متوجه سر و صوت او بود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark