به مناسبت سى يكمين سالگرد محاكمه و اعدام محمد تقى شهرام
peykar
02-Aug-2011

۳۱ سال پيش، درست در همين روزها از ۲۳ تير تا ۲ مرداد ۱۳۵۹/ ۱۴ تا ۲۴ ژوئيه ۱۹۸۰ بيدادگاهى برپا بود كه در آن رژيم جمهورى اسلامى محمد تقى شهرام را به ميل خود محاكمه و اعدام كرد. اين يكى از نخستين گام هاى رژيم براى تدارك دوزخى بود كه بيش از سى سال است كارگران و زحمتكشان و زنان و عموم مردم ايران در آن مى سوزند. بايد تصريح كرد كه تقى شهرام را نه به علت اشتباهاتش ــ آنطور كه مزورانه وانمود كردند ــ بلكه به دليل اقدامات درست و جسورانه اش كه در جريان سالها مبارزهء انقلابى خستگى ناپذير به پيش برده بود، كشتند. زيرا:
ـ سازمان مجاهدين كه وى در رهبرى آن قرار داشت، در بخش عمدهء خود كوشيده بود پس از سالها دفاع جانانه و  فداكارانه از اسلام

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark