نماينده مجلس: روزه‌خواران در ملاعام مجازات شوند
roshangari
01-Aug-2011

آفتاب: عضو کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی گفت: بايد برای مقابله با پديده روزه‌خواری علنی روزه‌خواران در ملأعام مجازات شوند.

موسي‌قربانی عضو کميسيون قضايی مجلس درباره احکام و مجازات‌های مربوط به پديده روزه‌خواری به صورت علنی در سطح شهر گفت: روزه‌خواری يک جرم است.

وی ادامه داد: برخی نمي‌دانند که روزه‌خواری مصداق جرم مشهود بوده و براساس قانون شرع مقدس و همچنين تعزيرات حکومتی روزه‌خوار مجرم شناخته مي‌شود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark