گزارش تصويری/ کودکان کار :کارگاه زنجير بافی کودکان‎
Mehr news
01-Aug-2011 (2 comments)

مشهد - خبرگزاری مهر : کودکان کار علاوه بر این که در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می برند در معرض بزهکاران حرفه ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه های فساد و ... نیز قرار می گیرند. در عین حال رفتار عموم شهروندان نیز در سرنوشت آنها بی تاثیر نیست.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

 Tabrik be emame rahel and

by vildemose on

 Tabrik be emame rahel and IRI's apologists on the site.

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx


Roozbeh_Gilani

از من نخواه که چشم بربندم

Roozbeh_Gilaniاز من نخواه که چشم بربندم
چشم بر اين همه ستم
که بر ما می رود.

پشت سر
دريايی است خشکيده
دريای آن همه آرزو.

آسمانی است سياه
سياه از پيچش آن همه
دروغ و نامردمی
و
خامی و ساده انگاری
در هم.

از من نخواه سکوت را
به جای فرياد
با مشتی صله در کوله
بربام زخمی خانه ام
بيآويزم

پشت سر
سنگ است
سنگی که بی امان
بر آنچه
گل است
و
برگ است
و
زندگی است
فرود می آيد.

از من نخواه عشق را
با ريايی
به معامله بنشينم
که درخت باغش
چوبه ی دارست
و
مکتب راهگشايش
فرمان ويرانی شکوفه.

از پشت سر
بوی طراوتی
که جاودانه خواهد ماند
هنوز
بر راههای بسته می کوبد

بويی خوش
که از زمين به خون نشسته
گل زندگی می شکوفاند
و
از آن همه چوبه ی بی داد دار
جنگلی خواهد روياند
که زيباترين پرندگان جهان را
به سوی خود خواهد کشاند

بوی خوشی
که دست در دست آينده
در جان خسته ی امروز
شوق انسان ماندن
می دمد

از من هرگز نخواه
که در تلاطم رودخانه
سنگريزه ای بی وزن باشم
منم
انسان
من موجم
که بر همه ی سنگ ها
و
راه بندان ها
می خروشم
و
بر جان بت شکن های بت شده
می تازم.


//www.roshangari.net/as/sitedata/20110729160642/20110729160642.html