جنجال بر سر تغییر نام پول ملی ایران
دویچه وله
30-Jul-2011

اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف چهار صفر از واحد پول کشور.

محمود بهمنی، رييس كل بانک مركزی ایران گفت، تغيير نام يک تجربه‌ی جديد در كشور است.  وی می‌گوید: «برای نام جديد واحد پولی در نظرسنجی از مردم خواسته‌ايم كه خودشان انتخاب كنند و ما هر چه مردم بخواهند همان را عمل می‌كنيم عناوينی مانند پارسه، پارس و نور از سوی مردم پيشنهاد شده است».

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark