اعتصاب کراگران شرکت آهنگری تراکتور سازی تبريز
Roshangari
30-Jul-2011

خبرگزاری هرانا - کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی از ۵ روز پيش اعتصاب کرده‌اند و کليه کارگاه های اين شرکت تعطيل شده است و تاکنون مسولين شرکت و استانی به خوستهای اعتصاب کنندگان توجهی نکرده و برخی از آن‌ها را به اخراج تهديدکرده‌اند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark