تهديد زرتشتيان يزد بخاطر برگزاری مسابقات حرکات موزون + عکس
Roshangari
30-Jul-2011 (one comment)

محمود عاليشوندی مديرکل فرهنگ و ارشاداسلامی استان يزد در رابطه با برگزاری مسابقه حرکات موزون توسط عده ای از هموطنان زرتشتی در يزد اظهار داشت: انجمن زرتشتيان يزد و برگزار کنندگان اين مسابقه نه درخواست مجوزی از ارشاد استان داشته اند و نه مجوزی به اينگونه برنامه های هنجار شکن توسط ارشاد استان داده خواهد شد.

محمود عاليشوندی افزود: برگزاری مسابقات حرکات موزون در يزد بدون مجوز و غير قانونی بوده است و ضمن محکوم نمودن اينگونه حرکات، خواستار برخورد قوه قضائيه با متخلفين هستيم

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
alx1711

FUCK Islamic republic

by alx1711 on

FUCK Islamic republic parasites in Iran.