مرگ کاراته کارلرستانی:دعا و بادزدن به جای آمبولانس و کمک های فوری پزشکی!
Roshangari
29-Jul-2011

مرگ کاراته کار لرستانی شايد در ابتدا تنها در حد يک خبر کوتاه به آن پرداخته شد ولی به نظر می رسد اين موضوع زوايای پنهان ديگری نيز دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش خبرگزاری مهر 31 تيرماه سال جاری بود که در حين مسابقات کاراته سبک کيوکوشين کشور ورزشکار لرستانی به يکباره در وسط ميدان مسابقه دچار ايست قلبی شد و در عرض تنها چند دقيقه جان خود را از دست داد.

اين در حالی است که انتشار تصاوير مربوط به اين مسابقه و چگونگی مرگ اين کاراته کا لرستانی ابهامات و شائبه‌های زيادی را در اذهان عمومی ايجاد کرد به طوری که در اين تصاوير مشاهده شد که محمودرضا صادق‌نيا بعد از چند ضربه حريف خود در حين مبارزه به يکباره نقش بر زمين شد و در اين حال ناظران و داوران مسابقه مبهوت او را نگاه مي‌کردند و گويا چنين حادثه‌ای را انتظار نمي‌کشيدند.

بعد از دقايقی که ديگر محمودرضا از ميانه ميدان بلند نشد هم‌تيمي‌ها و مربيان وی به سمت ميدا... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark