محمد تقی برخوردار؛ مرگ مردی که به خانه های ایران رفاه آورد
بی بی سی / محمد قوام
28-Jul-2011

محمد تقی برخوردار معروف به حاجی برخوردار که به دنبال برنامه صنعتی توسعه گرایش در ساخت وسایل خانگی در ایران به پدر صنایع خانگی این کشور هم لقب گرفته است، هفته گذشته در ۸۷ سالگی در ایران درگذشت.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark