ولایت بر دُوش برادران قاچاقچی
iran tribune
26-Jul-2011

حرفهای محمود احمدی نژاد ترکیب بامزه ای از بلاهت و صداقت است. وی به راحتی دروغ می گوید و همزمان بهترین واژه ها را در توصیف نظام به کار می گیرد. وقتی او می گوید جهان در حال احمدی نژادی شدن است

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark