بازجويی و مورد تهديد قرار دادن فرزند يکی از زندانيان سياسی دهۀ 60
Roshangari
24-Jul-2011

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" بازجويان ادارۀ اطلاعات رشت عرفان عابدی باخدا 16 ساله فرزند يکی از زندانيان سياسی دهۀ 60 که در زندان بسر می برد را احضار ، مورد بازجويی و تهديد قرار دادند.
چهارشنبه 29 تيرماه عرفان عابدی باخدا 16 ساله فرزند مهدی عابدی باخدا به ادارۀ اطلاعات رشت احضار گرديد و برای چندين ساعت مورد بازجويی و تهديد بازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفت.بازجويان وزارت اطلاعات از اينکه خبر دستگيری پدر بيمارش در رسانه ها انتشار يافته است سخت بر آشفته و خشمگين بودند و او را تحت فشار قرار می دادند که چرا خبر دستگيری پدرش را در اختيار رسانه ها قرار داده است.اين بازجوييها به مدت چند روز ادامه داشت.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark