"برادران چینی" قلباًباآمریكامخالفند ولی باماهم گران حساب می كنند!
Ayandeh News
23-Jul-2011

چینی‌ها در بسیاری از پروژه‌ها با ما همكاری دارند اما با ما گران حساب می‌كنند و باید بدانند ما رفیق آن‌ها در درازمدت هستیم و آن‌ها باید سهمی در برادری خود نسبت به ما قائل شوند/ عده‌ای بیكار در كشور مشغول تهمت زدن به دولت هستند، آن‌ها با این كار جهنم را برای خود می‌سازند و آن كسانی كه خالصانه مشغول به‌كار هستند بهشتی می‌شوند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark