میتینگ به مناسبت 28 مرداد سالگرد حمله جمهوری اسلامی به کردستان
CPI
15-Jul-2011

سی و دو سال از آن روزی که خمینی در سال 58 فرمان حمله سراسری به کردستان را صادر کرد، می گذرد. از آن تاریخ به بعد زبان نظام ضد بشری جمهوری اسلامی با مردم کردستان، زبان زور و منطق اش سرکوب و کشتار، و پاسخ مردم کردستان هم مقاومت و تسلیم ناپذیری بوده است. حرکتی که آن روز تحت عنوان جنبش مقاومت بر پا گردید و توده ای شد، علی رغم عقب نشینی هایی که در عرصه نظامی به آن تحمیل شده، همچنان زنده است و بر خواستهای پیشرو و حق طلبانه توده های تحت ستم پا فشاری میکند. طی این سالهای طولانی مردم کردستان در سنگر مقاوت و مبارزه سرسختانه، تجربه های گران بهایی اندوخته اند و آتش مبارزه انقلابی را کماکان بر افروخته نگاه داشته اند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark