امام (ره) هيچگاه نفرمودند سپاه در عرصه سياست دخالت نكند
خبرگزاري فارس
10-Jul-2011 (one comment)

امام جمعه مشهد تأكيد كرد: امام (ره) هيچ‌گاه نفرموده‌اند كه سپاه در عرصه سياست دخالت نكند بلكه ايشان فرمودند كه در احزاب سياسي و مقوله انتخابات وارد نشود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

امام (ره‌)...

Roozbeh_Gilani


گوه خوردند