بيانيۀ فعالين دانشجويی ومحمد سيف زاده وکيل زندانی به مناسبت 18 تير
roshangari
09-Jul-2011

بيانيۀ فعالين دانشجويی و وکيل زندانی محبوس در زندان اوين که به مناسبت گراميداشت 18 تير نوشته شده است و جهت انتشار در اختيار "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران "قرار گرفته است که متن آن به قرار زير می باشد:
12سال از آن شب تاريک استبداد عريان و ددمنش و دوازده سال گذشت از آن صبح دمان دموکراسی خواهی و حقوق بشر طلبی.
آری ، 18 تير 78 آغاز جنبش سترگ دموکراسی خواهی با عبور از تمامی ساختارهای دموکراسی ستيز و گذز از آن گفتار سياسی بود که کنش شهروندان را نه در خيابان ، بلکه تنها در جعبه های انتخابات می خواست و چانه زنی اش بر چانه قدرت و ساختار استوار می خواست و بی آنکه متفتن ذات غير دموراتيک ساختار باشد ، خام انديشانه راه گذار به دموکراسی را نه در جامعه مدنی و عامليت شهروندان توانمند و دموکراسی خواه ، بلکه در فعاليت ساز و کارهای دولت گرايانه و عمودی می جست و نهالی که در آن دوران سرنوشت ساز و روزگاران حماسه و شورمندی کاسته شد و ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark