ولی معلوم نيست که قوم منحوس ولايت فقيهی از چه جنس و جنی هستند
roshangari
09-Jul-2011

زندانی سياسی ارژنگ داودی در دست نوشته ای که برای انتشار در اختيار "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" قرار گرفته است،ماهيت رژيم ولی فقيه را اينگونه توصيف می کند: «ترک ، تاتار ، تازی ، مغول و هر قومی که به ايران حمله کرد بعد از چند سال متحول شده و با فرهنگ والای ايرانی مأنوس گرديد ولی معلوم نيست که اهالی قوم منحوس ولايت فقيهی از چه جنس و جنی هستند که بعد از 33 سال هنوز هم آدم نشده اند». او همچنين از جنايتهای قرون وسطايی که در سلولها انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج بصورت سازمان يافته عليه زندانيان بی دفاع بکار برده می شود پرده بر می دارد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark