عکس:همه زنان آيت الله
roshangari
08-Jul-2011

روشنگری.در همه کشورها مردم برای کسب حقوق و آزادی های «خود» در برابر قدرت دولتی به تجمع، تظاهرات و راهپيمايی اقدام ميکنند. تظاهرات برای سلب حق از «ديگران» به اتکاء قدرت دولتی از ابداعات جمهوری اسلامی است. عکس های بيشتر را در لينک زير ببينيد

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark