سپاه پاسداران از آتش خشم توده ها رهایی نخواهد داشت
Payam
06-Jul-2011

روز 12 تیر از سوی جمهوری اسلامی "روز پاسدار" نامیده شده است و هر سال به این مناسبت مراسم و سمینارها و جلساتی از جانب سپاه برگزار می شود. سپاه پاسداران در 2 اردیبهشت 1358 رسما تاسیس گردید. این نیرو از ابتدای تاسیس تاکنون تغییرات زیادی به خود دیده و به‌ تدریج به یک حزب سیاسی پادگانی تبدیل شده که‌ همراه با سازمان ها و باندهای وابسته اش، ابزار اصلی برای حفظ رژیم و سرکوب مردم معترض و مخالفان این رژیم بوده‌ است.

فرماندهان سپاه  پاسداران عمدتا ترکیبی از  فرزندان بورژواها و خرده‌ بوژواهای ضد کمونیست بازار بودند که از همان ابتدای تاسیس، وظیفه خود را سرکوب انقلاب مردم و پایمال کردن دستاوردهای آن قرار دادند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark