مقابله با اینترنت نامرئی آمریکا/ اینترنت ملی مقابل اینترنت چمدانی
خبرگزاری مهر
01-Jul-2011

دولت آمریکا از آغاز جنگ نرم در فضای سایبر با فناوری جدیدی تحت عنوان "اینترنت چمدانی" خبر داده که قرار است به صورت پنهان از مرزهای کشورها عبور داده شود اما در این میان به نظر می‌رسد ایران پیش‌تر از اینها برای مقابله با اینگونه تهدیدها در حال یافتن راهکار بوده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark