نگاهی دیگر: خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی و حذف روایت کشتار ۶۷
BBC Farsi / Akbar Ganji
29-Jun-2011

اکبر هاشمی رفسنجانی خصلت خوبی دارد که باید از آن تمجید به عمل آورد. او روزانه خاطرات و گزارش کارهایش را نوشته و تاکنون طی ۱۱ جلد آنها را منتشر کرده است که خاطرات او تا پایان سال ۱۳۶۷ را در برمی گیرد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark