حضور دختران در دانشگاه ها يک تهديد است
roshangari
25-Jun-2011

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تحصيل به عنوان يک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، اين ايرادی ندارد اما نکته اينجاست که همزمان با ادامه تحصيل زنان ميل به اشتغال در آنان ايجاد می شود و به جايگاه خانواده آسيب می زند.
نورالله حيدری دستنايی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکيد بر اينکه حضور دختران در دانشگاهها از جهتی نوعی تهديد به شمار می آيد، گفت: در شرايطی می توان از تحصيل دختران به عنوان يک تهديد ياد کرد که موقعيت تحصيل برای مردان فراهم نشود و بخشی از اين امر ناشی از سياست وزارت علوم است که بايد در جهت نيازسنجی جنسيتی و بازار کار برخی رشته های مورد نياز را تصويب کند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark