ایران و کوبا منتقدان خود را از کشور می رانند
کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران / الیزابت ویچل
20-Jun-2011

در سال گذشته، دو کشور که ازسرکوبگرترین کشور‌های جهان محسوب می شوند، هر کدام حداقل ١٨ روزنامه‌نگار را وادار به فرار از خانه‌های خود کرده‌اند. این روزنامه‌نگاران درتبعید با چالشهای بسیار زیادی مواجه می‌شوند. گزارش ویژۀ کمیتۀ حمایت از روزنامه‌نگاران توسط الیزابت ویچل

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark