گزارش تظاهرات موفق آميز در ژنو در همبستگی با کارگران ايران
Roshangari
11-Jun-2011

روز پنجشنبه نهم ژوئن 2011 (19 خرداد 1390)، تطاهراتی در حمايت و همبستگی با کارگران ايران، به ابتکار "کلکتيو سنديکايی در حمايت از کارگران مغرب و خاورميانه" (مرکب ازچهار سنديکای اصلی درفرانسه: کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه � C.G.T.؛ اتحاديه سنديکائی همبسته � SUD؛ فدراسيون سنديکائی همبسته � F.S.U.؛ اتحاديه ملی سنديکاهای مستقل � UNSA) و با همکاری دو نهاد ايرانی کارگری در فرانسه «همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران ـ پاريس» و «اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ـ واحد پاريس»، برای پشتيبانی از آزادی های سنديکائی در ايران ، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و دفتر مرکزی سازمان جهانی کار در ژنو برگزار شد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark