«خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه»
roshangari
11-Jun-2011 (3 comments)

بنابه گزارشات رسيده به"فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"مردم در نقاط مختلف تهران بر روی بام ها ، بالکنها ،حياط منازل و در مواردی در خيابانها اقدام به سر دادن ندای الله اکبر و شعار مرگ بر ديکتاتور و خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه نمودند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

22خرداد.چهره امنيتی � پادگانی تهران در دومين سالگشت انتخابات

Roozbeh_GilaniRoozbeh_Gilani

22خرداد.گزارش کلمه از راه پيمايی امروز خيابان وليعصر

Roozbeh_Gilani


 //www.roshangari.net/as/sitedata/20110612220546/20110612220546.html

"Personal business must yield to collective interest."


Roozbeh_Gilani

22خرداد.ويديو:اعتراضات شبانه

Roozbeh_Gilani