بزرگداشت زن به سبک جمهوری اسلامی
roshangari
07-Jun-2011

«به ما اين بالا خوش ميگذرد، به شما ضعيفه ها آن پائين چطور؟»

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark