اعتراف نمایندگان مجلس رژیم به افزایش شدید بیکاری
paya,
26-May-2011

"محمدمهدی پورفاطمی" از کارگزاران مجلس رژیم در راستای اختلافات داخلی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، آمارهای ارائه شده توسط احمدی نژاد را غیرواقعی دانست و از افزایش شدید بیکاری در این خبر داد.

این کارگزار رژیم در سخنان خود در مجلس رژیم گفت: "از مقامات می خواهیم از این دروغ ها کمتر بگویند. برای نمونه در بوشهر 95 هزار نفر در پارس جنوبی مشغول بکار بودند اما اکنون تنها 8 هزار نفر از آنان برسر کارهای خود باقی مانده اند، در نمونه دیگری از زمانی که اجازه حمل کالا همراه ملوان در بوشهر لغو گردید ۳۸۰ هزار نفر در بوشهر بیکار شده اند. با این وجود رئیس جمهور می گوید بنا دارد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنند."

 

>>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark