کهریزکی دیگر برای زندانیان زن
payam
14-May-2011

وضعیت زنان زندانی نگران کننده تر از هر زمان گزارش می شود. انتقال مستمر و تنبیهی زندانیان زن به بند متادون زندان ها و این روزها انتقال و تبعید این زنان به "قرچک" ورامین، نگرانی زنان زندانی و خانواده های آنان را به اوج رسانده است. هدف اصلی رژیم از این جابجایی ها اعلام نشده است. "قرچک" ورامین زندانی که اخیر زندانیان زن به آن منتقل شده اند قبلا مرغداری بوده است. این زندان شامل هفت سوله است و در هر سوله چند تخت و در هر یک از سوله ها بیش از ۲۰۰ زندانی نگهداری می شوند. در این زندان هیچ سیستمی برای تهویه هوا وجود ندارد و وضعیت بهداشتی بسیار اسفبار و بوی فاضلاب و گازهای ناشی از آن ناراحتی تنفسی برای بسیاری از زندانیان به وجود آورده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark