درخواست فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل برای آزادی اسانلووشهابی
payam
14-May-2011 (3 comments)

"دیوید کاکرافت" دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در نامه ‌ای خطاب به "خامنه‌ای" نسبت به وضعیت جسمانی رو به وخامت "منصور اسالو و رضا شهابی" هشدار داد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

....

by Roozbeh_Gilani on

thank you rafigh for the info. I'll remeber for future reference.

BTW, let me take this oppurtunity to thank you for your great comments and blogs. It's like a breath of fresh air reading your commrents and provided links. take care and stick around.

Good night. 

"Personal business must yield to collective interest."


Mash Ghasem

...

by Mash Ghasem on

Rafigh Rozbeh, thank you so much for all your posts.

Aziz man, the link you have in here and the links for students' news from PAYAM (in the other news item), as soon as you open them up, give a warning that the site is attakced and one shouldn't go there. I used to have the same problem with PAYAM site. If you post it from Komalah's site, there should be no warnings at all.

Please note: the address is a bit longer and different from PAYAM's, see below:

//www.payam.nu/2011/May-F/90-02-2503.htm

//www.payam.se/index.php?option=com_content&v...

First one gives a warning. Second one is hassle free.

Once again thanks for all your energy, pir beshi javon (javon chehl saleh bahal), drod.


Roozbeh_Gilani

تداوم حمایت های کارگری از آزادی منصور اسالو

Roozbeh_Gilani


"ور. دی" بزرگ‌ ترین سندیکای مشاغل خدماتی آلمان همبستگی خود را با مبارزه جهانی کارگران جهت آزادی منصور اسالو ابراز داشت.

مدیر کل سندیکای کارگری "ور. دی" آلمان در بیانیه ای ضمن پاسخ به نامه 73 نهاد کارگری و اجتماعی جهت حمایت از آزادی فعالین کارگری دربند در ایران نوشت: "دولت ایران ماهیت دیکتاتوری و ضد اجتماعی خود را با تعقیب منتقدان دموکراتیک و ممنوعیت فعالیت‌ های آزاد سندیکایی نشان داده است. ما در مبارزه برای آزادی منصور اسالو و سایر فعالین کارگری زندانی با شما اعلام همبستگی می‌کنیم و این خواسته‌ مشترک را از طریق تماس‌ های خود با دولت آلمان، وزارت‌ خانه‌ها، سفارت‌ ها و نهادهای اروپایی دنبال خواهیم کرد."

 

یکشنبه   25  اردیبهشت  ماه   1390 _  15  مه 2011

//www.payam.nu/2011/May-F/90-02-2503.htm