هشدار درباره وضع زنان در زندان قرچک
BBC Farsi
11-May-2011

خانواده های چند زندانی زن که به طور دسته جمعی از رجایی شهر کرج به قرچک ورامین منتقل شده اند، شرایط زیستی و بهداشتی محل حبس جدید آنان را بسیار وخیم توصیف کرده اند.

بی بی سی فارسی با خانواده های دو زندانی به طور جداگانه صحبت کرده است. هر دو روایتی مشابه از وضع فرزندان خود بیان کرده اند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark