مقاومت برای به شکست کشاندن کامل سیاست تحمیل حجاب به زنان
payam
06-May-2011

هوا رو به گرمی می رود. این روزها حجاب و بدحجابی زنان به مسئله روز آخوندها و نیروهای سرکوبگر تبدیل شده است. امام جمعه ها، پامنبری های خود را تحریک می کنند تا همسران و خواهران و دختران خود را کنترل کنند. قرار است طرح های شکست خورده ای چون ''‌حجاب و عفاف‌'' را از سر بگیرند، گشت های مبارزه با منکرات را پر ترددتر بکنند و نیروهای بیشتری را به کار کنترل زنان بگمارند.

همزمان دستگاه های تبلیغی رژیم از صدا و سیما گرفته تا روزنامه های صبح و عصر، بر شیپور علیه بی حجابی و بدحجابی می دمند. جمهوری اسلامی سی و چند سال است که انواع طرح و برنامه را در راه زن ستیزی و لگدمال کردن حقوق انسانی زنان تجربه می کند، اما همچنان از دست ز... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark