نان در تهران گران شد
BBC farsi
26-Apr-2011 (3 comments)

با اعلام قیمت های جدید در استان تهران، قیمت نان سنگک، بربری، تافتون و لواش ۲۵ درصد گران شد.

براساس قیمت های جدید نان سنگک از ۴۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان، قیمت نان بربری از ۳۰۰ تومان به ۳۷۵ تومان، قیمت نان تافتون از ۲۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان و قیمت نان لواش ۱۰۰ تومان به ۱۲۵ تومان افزایش یافت

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
hamsade ghadimi

less talked about facts on

by hamsade ghadimi on

less talked about facts on bread subsidies in iran: most of the cost of making bread is due to labor, there are subsidies doled out to 1) farms, 2) millers, and 3) bakers.  the article talks about removing subsidies from the millers (single free-market price of flour) and instead handing out that money to the people.  for production of bread, probably most of the subsidies are given to the bakers.  this change in policy has just shifted a small portion of subsidies from one group to another.  it's yet to be seen what the real price of bread would be in a truly free and unsubsidized bread market.


Faramarz

اگر نان گران است!

Faramarz


اگر نان گران است و نمیتوانند نان بخرن، عوضش برن کیک بخورن!


Mash Ghasem

خواب مردمانی دیدم که از تنشان گوشت همی کندند

Mash Ghasem


روزی یکی از مریدان پریشان حال ،به نزد شیخ آمد و عرض کرد -
یا شیخ خوابی دیدم بس ناگوار! فرمود: بنال ببینم تعبیرش چه بُود ؟
گفت : خواب مردمانی دیدم که از تنشان گوشت همی کندند و گوشت را به دهانشان همی گذاردند
رنگ از رخسار شیخ پرید ، فرمود : به گمانم زمان پرداخت یارانه های هدفمند رسید.